Polityka Prywatności


Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

KLAUZULA (OBOWIĄZEK) INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest RAGNAR Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: my)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: RAGNAR Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łódzka 208 b, 42-218 Częstochowa
przez e-mail: biuro@ragnarlogistics.com
telefonicznie: +34 344 75 43

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: RAGNAR Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łódzka 208 b, 42-218 Częstochowa
przez e-mail: biuro@ragnarlogistics.com

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi w celach związanych ze współpracą i komunikacją pomiędzy nami a Tobą. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane – przekazane wyłącznie firmom współpracującym z nami w celu realizowania współpracy i komunikacji z Tobą.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zrealizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych z Tobą umów.

ODBIORCY DANYCH

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności transportowej, logistycznej, spedycyjnej, ubezpieczeniowej, finansowej, obsługi newslettera; strony www; sprzedaży naszych produktów; oferowania naszych usług; komunikowania się z Tobą; aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie etc.

Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawarte umowy.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach,
kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Masz prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


KONTAKT Z NAMI

Adres korespondencyjny

Ragnar Logistics Sp. z o.o.

Łódzka 208 B, Częstochowa 42-218 Polska

E-mail
Kontakt do specjalisty ds. windykacji